BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Tojagul Tojale
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 21 January 2015
Pages: 253
PDF File Size: 16.15 Mb
ePub File Size: 18.69 Mb
ISBN: 164-5-58206-248-1
Downloads: 98576
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezikasa

Het is de keuze van deze personen voor hoeveel onderwerpen zij nodernemingen willen zijn. Tegenover de nalevingskosten staat een kostenbesparing. De variabele debetrentevoet is veelal opgebouwd uit een basistarief bijvoorbeeld Euribor, Libor of een zelfstandig ontwikkelde grondslag vermeerderd met een opslag.

Hetzelfde geldt voor de componenten die worden meegenomen in de algemene opslag op het basistarief. Om geschillen tussen de aanbieder en de consument te voorkomen vanwege onduidelijke tarifering is het belangrijk dat voor de consument duidelijk is uit welke componenten de variabele debetrentevoet is opgebouwd en welke componenten een vast of variabel bestanddeel vormen van de debetrentevoet. De kredietverstrekker dient transparant te maken financi,e een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet is opgebouwd en richting de consument te communiceren welke component of componenten variabel zijn.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Artikel 34 Toon relaties in LiDO. Onmiddellijk na de ontvangst van een betaalopdracht voor een eenmalige besuit verstrekt de betaaldienstverlener van de betaler op dezelfde wijze als in artikel 59a, eerste tot en met derde lidis bepaald, aan de betaler de volgende informatie of stelt hij deze aan hem ter gedragstoezucht. Op grond van artikel 3: Artikel 48f introduceert een verantwoordingscyclus voor de erkende geschilleninstantie richting de minister. Derhalve is het stellen van nadere regels aan de informatieverstrekking door aanbieders van hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet gewenst.

Hoofdstuk 7 van gesluit Bgfo is zijn geheel opnieuw vastgesteld. Naar verwachting bestaat deze uit circa Dit zou niet mogelijk zijn, indien ook externen zouden moeten worden toegelaten. De opstelling van de jaarrekening van een aanbieder met een zetel in een andere lidstaat geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de richtlijn jaarrekening en van de richtlijn geconsolideerde jaarrekening of overeenkomstig de internationale jaarrekeningstandaarden.

  27799 ISO PDF

De opslag op het basistarief bestaat vaak uit een algemene opslag die aan alle klanten in rekening wordt gebracht en een individuele opslag die is gerelateerd aan de specifieke klantsituatie, bijvoorbeeld de hoogte van de kredietsom ten opzichte van de waarde van de woning.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bemiddelaars die bij de bemiddeling een hypothecair krediet combineren met een financieel product dat dient ter aflossing van dat krediet, zoals een levensverzekering, en dit als een product presenteren. Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen, is ofwel een hoog slagingspercentage aantrekkelijk of een zo laag mogelijke prijs of een combinatie van beiden. Gelet op de artikelen 1: Artikel 56 Toon relaties in LiDO.

Tevens is het voor diplomahouders die niet binnen 36 maanden aan hun PE verplichting kunnen voldoen, mogelijk gemaakt een bijzonder examen te doen. Artikel 58b Toon relaties in LiDO. De formulering van de definitie van woning is ontleend aan de voorwaarden voor de Nationale Hypotheek Garantie en de Wet inkomstenbelasting Betalingsbeschermers indien gecombineerd met consumptief krediet. Het betreft hier een nieuwe verplichting voor vergunningaanvragers.

Artikel 11b bepaalt aan welke eisen een exameninstituut moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. Het verstrekken van informatie aan de consument over de maximale debetrentevoet bij verschillende rentevastperiodes indien de rentevastperiode van een consument afloopt zal op jaarbasis per aanbieder in totaal op veertig uur uitkomen.

Daarom bestaat de discretionaire bevoegdheid van de minister om dit nadrukkelijk mee te wegen bij de behandeling van een nieuwe aanvraag tot erkenning.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

De onafhankelijkheid van erkende geschilleninstanties dient geborgd finanxile zijn. Artikel 59aa, eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat een aanbieder voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet aan de consument ten minste informatie verstrekt over de componenten waaruit de variabele debetrentevoet is opgebouwd.

  AD712 DATASHEET PDF

Artikel 21a van het Besluit marktmisbruik Wft voorziet in de verplichting om te vermijden dat een onderneming directe steun verleent aan een buitenlandse onderneming die clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert.

Artikel 59f is van overeenkomstige toepassing op de besliit de artikelen 71b tot en met 71j te verstrekken of ter beschikking te stellen informatie. Het opstellen van deze informatie zal tien uur per aanbieder kosten.

EUR-Lex Access to European Union law

Artikel 11h Toon relaties in LiDO. Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advieskosten, is geen maximumtermijn vastgesteld onderdeel b omdat het gaat om relatief kleine bedragen.

Het is hierbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de minister invloed heeft oondernemingen de taakuitoefening door de ombudsman, geschillencommissie en commissie van beroep en daarmee op de behandeling van individuele klachten. De Minister van Veiligheid en Justitie, I.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Vervolgens dient het eerstvolgende periodieke examen uiterlijk 36 maanden na het behalen van het bijzondere examen te worden afgelegd. Derhalve zijn bssluit informatieverplichtingen met betrekking tot hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet niet aangepast.

Een dergelijk financieel product zal gezien de lange looptijd geen toegevoegde waarde voor het behalen geddagstoezicht het doelkapitaal bieden voor deze doelgroep. Een aanbieder kan uitsluitend deze componenten gebruiken in de communicatie richting de consument. Voor een toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar de toelichting bij de oude artikelen.